Lög Sjómannadagsráðs

I. Kafli - Nafn ráðsins, félagssvæði og tilgangur
 1. grein

Félög sjómanna á höfuðborgarsvæðinu mynda með sér fulltrúaráð. Nafn þess er Sjómannadagsráð.

Heimili og varnarþing Sjómannadagsráðs og fyrirtækja þess  er í Reykjavík.

 1. grein
 2. a) Sjómannadagsráð hefur með höndum hátíðahöld Sjómannadagsins ár hvert í samræmi við stofnskrá umSjómannadag frá 1937 og lög um Sjómannadag, nr. 20, 26. mars 1987.

Við tilhögun Sjómannadags skulu m.a. eftirfarandi markmið höfð að leiðarljósi:

* Að stuðla að því að Sjómannadagurinn skipi verðugan sess í íslensku þjóðlífi.

*Að efla samhug meðal sjómanna, hinna ýmsu starfsgreina sjómannastéttarinnar og stuðla að nánu samstarfi

Þeirra.

 

*Að heiðra minningu látinna sjómanna.

 

* Að minnast þeirra sjómanna sérstaklega sem látist hafa við störf sín.

 

*Að heiðra fyrir björgun mannslífa og farsæl félags- og sjómannsstörf.

 

*Að kynna þjóðinni áhættusöm störf sjómanna og mikilvægi starfanna í þágu þjóðfélagsins.

 1. b) Sjómannadagsráð hefur ennfremur m.a. eftirfarandi höfuðmarkmið í velferðarmálum sjómannastéttarinnar.

*Að afla fjár til þess að reisa, kaupa og reka dvalarheimili, hjúkrunarheimili, þjónustumiðstöð, vistunar- og endurhæfingaraðstöðu, þjónustu- og öryggisíbúðir með búsetu- eða leigufyrirkomulagi,einkum fyrir aldraða sjómenn og sjómannsekkjur.

*Að taka að sér heimahjúkrun.

* Að þjónusta íbúa í íbúðum á vegum Sjómannadagsráðs.

*Að stuðla að byggingu og rekstri orlofshúsa, sumardvalarheimila og alhliða orlofsstarfssemi fyrir sjómenn,    fjölskyldur þeirra og starfsmenn samtaka þeirra.

 

*Að beita sér í fræðslu og menningarmálum er sjómannastéttina varða og vinna að velferðar- og öryggismálum  hennar.

 

*Að beita áhrifum sínum á stjórnvöld til setningu löggjafar til styrktar framgangi markmiða Sjómannadagsráðs.

II. Kafli - Aðild félaga að Sjómannadagsráði, réttindi, kosning og kjör fulltrúa
 1. grein

Aðildarfélög að Sjómannadagsráði eru  stéttarfélög sjómanna á félagssvæði þess, sbr. 1. gr.
Félag, sem vill gerast aðili að Sjómannadagsráði, skal senda um það skriflega beiðni til stjórnar Sjómannadagsráðs, sem leggur málið fyrir aðalfund.

Félag, sem vill hætta aðild að Sjómannadagsráði, skal senda stjórn Sjómannadagsráðs skriflega tilkynningu um ákvörðun félagsins þar um. Frá þeim tíma, er slík tilkynning berst, er félagið ekki aðildarfélag að Sjómannadagsráði.

Ef aðildarfélag sendir ekki fulltrúa á aðalfund Sjómannadagsráðs í þrjú ár samfleytt, ber að líta svo á að félagið hafi sagt sig úr Sjómannadagsráði og hverfur félagið þar af leiðandi af félagaskrá Sjómannadagsráðs.

Hætti félag aðild að Sjómannadagsráði samkv. 2. eða 3. málsgrein þessarar greinar, eða með einhverjum öðrum hætti, á það ekki tilkall til hlutdeildar í eignum Sjómannadagsráðs, né heldur til þeirra réttinda sem Sjómannadagsráði og stjórn þess eru fengin með lögum þessum eða samkvæmt öðru umboði. Aðildarfélög að Sjómannadagsráði bera ekki ábyrgð á þeim skuldbindingum eða samningum sem Sjómannadagsráð stofnar til.

4.grein

Sjómannadagsráð skal skipað 34 fulltrúum frá stéttarfélögum sjómanna er lögheimili eiga á félagssvæði Sjómannadagsráðs, sbr. 1. grein, þ.e. skipstjórnarmenn, vélstjórar, loftskeytamenn, brytar, hásetar og matsveinar.
Fjöldi aðalfulltrúa í Sjómannadagsráði skipi aðildarfélög með eftirfarandi hætti.

Félag skipstjórnarmanna                               8 fulltrúa

VM félag vélstjóra og málmtæknimanna      8 fulltrúa

Sjómannafélag Íslands(hásetar,matsveinar)10 fulltrúa

Sjómannafélag Hafnafjarðar                          4 fulltrúa

Félag íslenskra loftskeytamanna                    2 fulltrúa

Félag bryta                                                      2 fulltrúa
Komi til sameiningar félaga eða félag verði lagt niður breytist ekki heildartala fulltrúa í Sjómannadagsráði. Þar sem fleiri en eitt aðildarfélag er innan sama hóps, heldur hópurinn fulltrúafjölda sínum í Sjómannadagsráði. Verði félag, sem ekki tilheyrir starfsgreinarhópi, lagt niður, skal leitast við að fulltrúafjöldi þeirra færist til félaga, sem eftir eru með tilliti til hlutfalls stöðugilda hvers félags á sjó og með lögheimili á félagssvæðinu.

 1. grein

Kjör fulltrúa og jafnmargra varafulltrúa fer fram í viðkomandi aðildarfélagi og skulu þeir kjörnir til þriggja ára í senn. Kjörbréf fulltrúa, með nafni, kennitölu, lögheimili, vinnustað og síma, tilgreini kjörtímabil fulltrúa. Kjörbréfið skal sent stjórn Sjómannadagsráðs fyrir 1. mars og gildir kjörbréfið fyrir allt kjörtímabilið, sem er frá og með næsta aðalfundi.

Falli aðalfulltrúi eða varafulltrúi frá eða láti af störfum af öðrum ástæðum, skipar viðkomandi aðildarfélag nýjan aðal- eða varafulltrúa í hans stað, sbr. 1. málsgrein þessarar greinar, en kjörtímabil hans verður það sama og þess sem fyrir var. Viðkomandi aðildarfélag tilkynnir stjórn Sjómannadagsráðs um breytinguna og tekur nýr fulltrúi sæti í ráðinu frá þeim tíma þegar tilkynning berst til stjórnar.

III. Kafli - Aðalfundur, haustfundur, aukafundir og nefndakjör
 1. grein

Aðalfundur hefur í öllum efnum æðsta vald í málum Sjómannadagsráðs: sjá þó ákvæði VI. kafla laga þessara um slit á Sjómannadagsráði.

Aðalfund Sjómannadagsráðs skal halda í apríl eða  maí ár hvert. Hann skal boða bréflega með minnst tíu daga fyrirvara. Með sama fyrirvara skal kjörnum fulltrúum aðildarfélaga send skýrsla stjórnar og endurskoðaðir reikningar samtakanna fyrir liðið starfsár. Auk fundarboðs skal senda formönnum aðildarfélaga ársskýrslu og reikninga eigi þeir ekki setu í Sjómannadagsráði.

Reikningar skulu liggja frammi á skrifstofu Sjómannadagsráðs viku fyrir aðalfund, endurskoðaðir af löggiltum endurskoðendum og kjörnum skoðunarmönnum.

Tillögur frá öðrum en stjórn Sjómannadagsráðs, sem leggja á fyrir aðalfund, skulu hafa borist stjórninni skriflega eigi síðar en sjö dögum fyrir fundinn.

 1. grein

Á aðalfundi eiga rétt til setu kjörnir fulltrúar, ásamt forstöðumönnum fyrirtækja Sjómannadagsráðs, sem hafa málfrelsi um skýrslu stjórnar og reikninga.

Atkvæðisrétt hafa kjörnir fulltrúar eða varamenn í forföllum aðalfulltrúa.
Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

Framsöguræður, skýrslur og umræður skulu hljóðritaðar og varðveittar. Fundarritari skal þó rita fundargerð á hefðbundinn hátt. Fundarstjóri og fundarritari skulu ganga frá fundargerð og undirrita.

Dagskrá aðalfundar:

 1. Fundarsetning
 2. Kosning fundarstjóra og fundarritara
 3. Álit kjörbréfanefndar og afgreiðsla kjörbréfa.
 4. Skýrsla stjórnar, forstöðumanna fyrirtækja Sjómannadagsráðs og reikningar
 5. Umræða um skýrslu stjórnar og reikninga, atkvæðagreiðsla um skýrslu stjórnar og reikninga.
 6. Tillögur til lagabreytinga, ef fram hafa komið, umræður og atkvæðagreiðsla.
 7. Kosning stjórnar og skoðunarmanna, skv. 8. gr.
 8. Kosning nefnda.
 9. Tillögur og ályktanir.
 10. Önnur mál.
 11. Fundarslit.
 12. grein

Stjórnin skal skipuð fimm mönnum: Formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og varagjaldkera. Varamenn skulu vera þrír. Á aðalfundi kýs Sjómannadagsráð sér stjórn til þriggja ára, þannig að eitt árið er kosinn formaður Sjómannadagsráðs, annað árið gjaldkeri og varaformaður og þriðja árið ritari og varagjaldkeri. Þá skal kjósa varamann til þriggja ára. Sá varamaður sem lengst hefur setið í varastjórn skal ganga úr stjórn, en hinn nýkjörni varamaður verður þriðji varamaður. Falli aðalmaður frá eða láti af störfum af öðrum ástæðum tekur fyrsti varamaður sæti í stjórninni til næsta aðalfundar. Skal þá kosinn nýr maður í hið lausa sæti og lýkur kjörtímabili hans á sama tíma og ætlað var, þegar kosið var til þess fyrst. Missi stjórnarmaður kjörgengi skal kosinn nýr maður í hans stað og skal kjörtímabil hans vera það sama og þess sem fyrir var og ætlað var í fyrstu. Þurfi að kjósa tvo varamenn á sama aðalfundi skal kjósa í annað sæti, en síðan í þriðja sæti varamanns.

Kosning stjórnar og þriggja varamanna skv. 1. mgr. þessarar greinar, tveggja félagslegra skoðunarmanna og tveggja varamanna til eins árs, skal fara fram þannig að tillögur um menn í viðkomandi trúnaðarstörf skulu berast til fundarstjóra.

Berist tillaga um einn mann er hann sjálfkjörinn. Berist tillaga um fleiri, skal greiða skriflega atkvæði um framkomnar tillögur. Kjörgengir til stjórnarstarfa og sem félagslegir skoðunarmenn eru kjörnir fulltrúar og varafulltrúar í Sjómannadagsráði. Framkvæmdastjórar fyrirtækja Sjómannadagsráðs skulu ekki sitja í stjórn Sjómannadagsráðs. Þó skal heimilt vegna sérstakra aðstæðna, t.d. veikinda, að stjórnarmenn sinni þessum störfum tímabundið.

 1. grein

Á aðalfundi er kosið í skipulagsnefnd Sjómannadagsins til eins árs í senn.
Skipulagsnefnd skal skipuð 10 mönnum. Verkefni skipulagsnefndar er að gera tillögur og sjá um framkvæmdir á skemmtunum, útihátíðarhöldum og skipulagi merkja – og blaðasölu á Sjómannadaginn, í samráði við framkvæmdastjóra Sjómannadagsins og með samþykki stjórnar Sjómannadagsráðs.

Á haustfundi er kosin ritnefnd til eins árs í senn skipuð þremur mönnum. Ritnefnd sér um útgáfu Sjómannadagsblaðsins og annarra rita sem kunna að vera gefin út á vegum Sjómannadagsráðs.

Á haustfundi eru kosnir þrír menn í kjörbréfanefnd sem skoðar kjörbréf fulltrúa og leggur þau fyrir aðalfund.

Heimilt er á aðalfundi og haustfundi að kjósa starfsnefndir í ákveðin mál.

Í starfsnefndir eru allir kjörgengir sem eru félagar í aðildarfélögum Sjómannadagsráðs og auk þess sem heimilt er að kalla til fólk með sérþekkingu.

Stjórn Sjómannadagsráðs sér um að kalla nefndirnar saman til fyrsta fundar.

Hafi ekki verið tilnefndur formaður, skulu nefndarmenn kjósa sér formann og skipta með sér verkum, eftir því sem nauðsynlegt reynist.

Geta skal í fundargerð allra ákvarðana sem teknar eru á nefndarfundum.

 1. grein

Haustfundur skal haldinn í nóvember ár hvert. Til hans skal boðað bréflega með viku fyrirvara. Haustfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

Dagskrá haustfundar:

 1. Formaður setur fund og stjórnar honum, fundarritari er ritari stjórnar.

Skýrsla stjórnar um starfið frá aðalfundi.

 1. Skýrsla um hátíðarhöld Sjómannadagsins.
 2. Tillögur og ályktanir.
 3. Kjör þriggja manna í kjörbréfanefnd.
 4. Kjör þriggja manna í ritnefnd.
 5. Önnur mál.

Á haustfundi er heimilt að taka til afgreiðslu tillögur og ákvarðanir um fjárfestingar, framkvæmdir o.fl. sem ekki geta beðið næsta aðalfundar.

 1. grein

Stjórn Sjómannadagsráðs getur boðað til aukafundar í Sjómannadagsráði þegar hún telur þess þörf. Minnst tíu fulltrúar í Sjómannadagsráði geta krafist fundar í Sjómannadagsráði, enda sé fundarefni tilgreint. Skal sú krafa vera skrifleg og stíluð til formanns.
Þessir fundir geta aðeins fjallað um þau málefni sem eru tilefni fundarboðunar.

Fundi skv. 1. mgr. skal boða bréflega með a.m.k. sjö daga fyrirvara og skal fundarefnis getið í fundarboði. Fundir þessir eru lögmætir ef meira en helmingur fulltrúa er mættur.

Öllum fundum í Sjómannadagsráði skal stjórna eftir almennum fundarsköpum og lögum þessum. Í atkvæðagreiðslum ræður einfaldur meirihluti greiddra atkvæða úrslitum, nema lög þessi ákveði annað.

IV. Kafli - Stjórn Sjómannadagsráðs og störf, fjárvarsla, stjórnarlaun o.fl.
 1. grein

Stjórnin fer með yfirstjórn Sjómannadagsráðs milli aðalfunda. Stjórninni ber í starfi sínu að fylgja lögum Sjómannadagsráðs og fundasamþykktum.

Stjórn Sjómannadagsráðs skal í hvívetna gæta hagsmuna samtakanna og koma fram fyrir hönd Sjómannadagsráðs, m.a. í öllum viðræðum og samningum.

Meirihluti stjórnar Sjómannadagsráðs skuldbindur Sjómannadagsráð.

Stjórnin skal hafa eftirlit með starfsemi Sjómannadagsráðs og sjá um að skipulag og bókhald sé ætíð í góðu horfi og í samræmi við lög og samþykktir. Þá skal stjórnin gæta þess að meðferð fjármuna Sjómannadagsráðs sé í samræmi við ákvarðanir funda Sjómannadagsráðs.

Stjórnarfundur er því aðeins lögmætur að  meirihluti stjórnar sé mættur. Séu aðalmenn forfallaðir skal boða varamenn í þeirri röð sem þeir hafa hlotið kosningu á aðalfundi.

Stjórnin skal stuðla að því að allt er varðar eignir og sögu Sjómannadagsráðs sé sem best varðveitt og skráð.

Þegar stjórnin hefur til umfjöllunar mikilvæg mál, svo sem stærri fjárfestingar, byggingaframkvæmdir o.fl., skal hún leita heimildar Sjómannadagsráðs áður en ákvörðun er tekin.

Stjórnin fer með yfirstjórn Hrafnistuheimilanna og allra annarra fyrirtækja Sjómannadagsráðs og fer með úrskurðarvald í öllum málum er þær varða milli aðalfunda.

Stjórnin ákveður hverjir og hve margir sitja í stjórnum fyrirtækja Sjómannadagsráðs og fer með atkvæði þess á hluthafafundi.
Stjórnin ræður stjórnendur að fyrirtækjum Sjómannadagsráðs í samráði við stjórnir þeirra.

Stjórnin skipar kjaranefnd sem hefur yfirumsjón með starfskjörum starfsmanna sem ekki falla beint undir ákvæði kjarasamninga stéttarfélaga.
Kjaranefndin gerir skriflega samninga við starfsmenn þessa, þar sem fram kemur að samþykkt stjórnar þarf fyrir öllum stærri framkvæmdum og fjárfestingum sem ekki falla undir daglegan rekstur.

Stjórn Sjómannadagsráðs skal halda reglulega fundi með stjórnendum fyrirtækja Sjómannadagsráðs. Geta skal í fundargerð allra ákvarðana sem teknar eru á slíkum fundum.

Formaður Sjómannadagsráðs boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Honum er skylt að halda stjórnarfund óski a.m.k. tveir stjórnarmenn eftir því.

Formaður er talsmaður Sjómannadagsráðs. Varaformaður gegnir skyldum formanns í forföllum hans.

Ritari ber ábyrgð á því að fundagerðabækur séu haldnar og færðar í þær allar fundargerðir og lagabreytingar.

Fundargerðir skulu undirritaðar af þeim stjórnarmönnum sem fund sitja.

Gjaldkeri hefur á hendi eftirlit með fjárreiðum Sjómannadagsráðs eftir nánari ákvörðun stjórnar.

 1. grein

Eignir Sjómannadagsráðs eru: Allar eignir sem skráðar hafa verið á Sjómannadaginn, Fulltrúaráð Sjómannadagsráðs í Reykjavík og Hafnarfirði, hvort sem um er að ræða þinglýstar fasteignir, sjóði, vörslusjóði, lausafjármuni, rekstur eða hvað annað sem um ræðir. Sama á við um eignir sem Sjómannadagsráð kann að eignast. Sjómannadagsráð fer með með öll réttindi og skyldur varðandi eignir þessar, og ber að varðveita og ávaxta á sem tryggastan hátt alla sjóði og vörslusjóði. Öllum eignum skal viðhaldið svo sem framast er kostur.

Halda skal sérstaka skrá yfir verðmæta lausamuni í eigu Sjómannadagsráðs eins og t.d. gjafir, málverk, önnur listaverk o.s.frv.
Fyrirtæki Sjómannadagsráðs, skulu hafa hvert fyrir sig sjálfstætt reikningshald og aðskilinn fjárhag og bera forstöðumenn hvers fyrirtækis ábyrgð á fjárreiðum þess í umboði stjórnar Sjómannadagsráðs.

 1. grein

Stjórnarmenn fá greidd stjórnarlaun frá  Hrafnistuheimilunum, sem skulu vera hin sömu að krónutölu og fulltrúar launþegasamtakanna fá fyrir störf sín í stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs, miðað við fundafjölda.

Fyrir stjórnarsetu í Happdrætti DAS skal fylgja ákvörðun ráðherra um þóknun til happdrættisráðs.

V. Kafli - Lagabreytingar.
 1. grein

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi Sjómannadagsráðs, enda hafi verið gerð grein fyrir efni lagabreytinga í fundarboði aðalfundar.

Tillögur til lagabreytinga, er koma frá öðrum en stjórn, skulu vera komnar skriflega til stjórnar eigi síðar en fjórum vikum fyrir aðalfund.

Til þess að lagabreyting nái fram að ganga þarf fundur að vera lögmætur og lagabreyting að vera samþykkt með 2/3 hlutum greiddra atkvæða.

VI. Kafli - Slit á Sjómannadagsráði.
 1. grein

Ákvörðun um að slíta Sjómannadagsráði verður því aðeins tekin að tillaga þar að lútandi sé samþykkt með atkvæðum allra fundarmanna á tveim fundum, sem sérstaklega er boðað til í því skyni að fjalla um slíka tillögu. Fundirnir skulu haldnir með a.m.k. eins mánaðar millibili. Rétt til fundarsetu hafa þeir sem eru kjörnir aðalfulltrúar eða varamenn þeirra, samkvæmt lögum þessum. Fundirnir skulu boðaðir með sama hætti og aðalfundur og skal geta þess skýrlega í fundarboði að fundirnir séu haldnir til þess að taka afstöðu til tillögu um að slíta Sjómannadagsráði og ráðstöfun eigna þess. Lögmæti fundanna skal vera sama og aðalfundar.

 1. grein
  Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi eldri lög Sjómannadagsráðs Reykjavíkur og Hafnarfjarðar frá 13.maí 2004.

  Þannig samþykkt á aðalfundi Sjómannadagsráðs 29.maí 2012.

Pin It on Pinterest

Share This